Sūnu pamatskolas vēsture

SKOLAS VĒSTURE

(1920-2020)

 • Sūnu pamatskola dibināta 1920. gadā kā četrklasīga pamatskola Sūnu Maijas mājās „Sūņi” pie Sūnu ezera - no turienes arī radies skolas nosaukums. Skolēni mācījas arī Rūtiņu, Žilvinsku, Cvetkovu mājās.
 • 1933.-1936. gados norit skolas ēkas celtniecība pie Kūku stacijas. Skolas ēku nodod ekspluatācijā 1936. gada rudenī.
 • No 1941.-1943. gadam skola pārceļas atpakaļ uz Sūņiem, bet skolas telpās ierīkota vācu armijas lazarete. Pēc vāciešu aiziešanas skola pārceļas atpakaļ sākotnējās telpās.
 • 1949. gadā atver 5. klasi, bet 1951. gadā skolu pārveido par septiņgadīgo skolu ar 1.-4. klašu krievu plūsmu.
 • 1952. gadā skolu reorganizē par Sūnu septiņgadīgo skolu.
 • 1955.gadā skolā veic kapitālo remontu. Nodibina 1. skolēnu komiteju. Šķūnītī iekārto darbnīcas.
 • 1957. gadā sabiedriskā kārtā uzbūvē siltumnīcu, kurā audzē dēstus. Skolas priekšā stāda rozes.
 • 1958.gadā skolai nopērk traktoru. Iedēsta 10 Dvietes zilo vīnogu stādus.
 • 1959.gadā paplašina darbnīcu materiālo bāzi. Darbojas frizētava. Darbu uzsāk fotopulciņš.
 • 1960. gadā aktīvi notiek sarakste ar citu valstu bērniem. Piedalās kampaņā, kurā audzē lopbarības pupas 1ha platībā.
 • 1960./61. mācību gadā krievu plūsmas skolēni pārceļas uz Kūku ciematu, kur izveido patstāvīgu skolu. Aktīva sarakste ar Rostokas skolēniem.
 • 1962./63. mācību gadā skolai tiek piešķirts astoņgadīgās skolas statuss.
 • 1962. gada 31. decembrī nodod skolas piebūvi ar 6 klašu telpām.
 • 1966.gada 6.decembrī nodod ekspluatācijā Kūku 8- gadīgo skolu.
 • 1967.gada 31.decembrī nodod ekspluatācijā skolotāju dzīvojamo māju.
 • 1967.gadā izveidojas Tautas grāmatu kiosks “Rūķītis”
 • 1967.gadā tika izbūvēta pirmā peldvieta Sūnu ezerā.
 • 1967.gadā Piekarpatos piedalās tūrisma sacensībās.
 • 1968./69. g. izveido akmensdārzu.
 • 1976. gada 14. februārī notiek 1.absolventu salidojums. Turpmāk salidojumi notika 1977.g., 1978.g., 1980.g.
 • 1983. gadā skolā veic kapitālo remontu.
 • 1985.gadā skola iegūst 1. vietu novadpētniecības skatē.
 • 1989. gadā aktīvi darbojas Pekšņi, , notiek sadraudzības pasākumi ar Ābeļu, Dunavas, Sauleskalna, Izvaltas skolām.
 • 1990. Gaidu kopa izdod  sienas avīzi Rukši.
 • 1990. gadā skolu pārdēvē par Sūnu deviņgadīgo skolu.
 • Ar 1991. gada 22. jūniju skola tiek nodota Kūku pagasta pašvaldībai, bet ar 1. septembri pārdēvē par Sūnu pamatskolu.
 • 1994.gadā skolas absolvents Egīls Bojārs piedalās  ziemas olimpiskajās spēlēs Lillehammerē
 • 1995.gadā skolai no kūdras fabrikas Driksna tiek iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai.
 • 1998. gada 1.oktobrī tiek atjaunota Sūnu 748. mazpulka darbība
 • 2000. gadā Pēdējā zvana dienā, sakarā ar skolas 80 gadu jubileju, absolventi ierok pagalmā zem ozoliņa vēstījumu nākamajām paaudzēm par skolas dzīvi atjaunotajā Latvijā.
 • 2007. gada maijā notiek pēdējais absolventu salidojums un atvadas no vecās skolas, bet ar 1. septembri skola pārceļas uz jaunām telpām Kūku ciematā. Tās iesvēta mācītājs V. Naglis.
 • Paralēli pamatizglītības apguvei bērniem no 2 līdz 7 gadu vecumam ir iespēja „mācīties” mazajā skoliņā- bērnudārzā. Top jauns rotaļu laukums, tiek labiekārtota skolas apkārtne.
 • Skolai ir savs karogs, trīs gadus iznāk skolas avīze „Sūnu skolas balss”.
 • 2009. gada rudenī Sūnu pamatskola nonāk Krustpils novada pakļautībā un ir otra lielākā skola novadā.
 • 2008.gadā tiek realizēts projekts „Sākumskolas Dienas centra izveide”.
 • 2010.gads ir skolas 90 gadu jubilejas gads. Notiek pēdējā viesošanās vecajā skolā un gara gaismas pārnešana uz jaunajām mājām.
 • 2010. gadā saņemts jaunais skolas autobuss ikdienas lietošanai skolēnu pārvadāšanā.
 • Sūnu pamatskolas pirmsskolas grupās tiek realizēts LP Sēlija projekts „Radošo aktivitāšu centru izveide pirmsskolas vecuma bērniem Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē”.
 • Uzsākta jauna tradīcija- Ģimeņu Sporta svētki „Sporto kopā ar ģimeni!”
 • Skola kļūst par nozīmīgu kultūras centru Kūku pagastā. Tajā notiek novada un valsts mēroga pasākumi.
 • 2013. gadā notiek skolas siltināšana un apkārtnes labiekārtošana, skola iegūst jaunu veidolu, tiek realizēts projekts "Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana siltumnīcu efekta gāzu emisiju samazināšanai".
 • 2013.-2016. gadam IZM projekts “Sporta inventāra iegāde mācību priekšmets “Sports” standarta īstenošanai Krustpils novada Sūnu pamatskolā.
 • Skolas bibliotēkā tiek iekārtota skolas vēstures ekspozīcija.
 • 2013. gadā Sūnās tiek aizsākta jauna tradīcija- Sadraudzības pasākumi mācību gada noslēgumā starp visām Krustpils novada skolām.
 • 2014.gadā tiek uzsākta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Daugavpils novada Biķernieku pamatskolu.
 • Sūnu pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem iesaistās  makulatūras un nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcijā „Zaļā josta”. Tiek savāktas daudzas tonnas makulatūras un saņemts rakstāmpapīrs skolas vajadzībām.
 • 2014. gada 1. septembrī skola pāriet uz elektronisko mācību sociālo tīklu Mykoob.lv.
 • 2015.gadā uzsākta projekta „Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija” realizācija.
 • 2015. gadā skola atzīmē 95 gadu jubileju.
 • 2016-2020. gadam ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • 2017.-2019. gadam Latvijas menedžmenta akadēmijas projekts “Esi līderis!’’
 • 2017. gadā LAD projekts “Uzņēmējdarbība laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”.
 • 2017.-2019. gadam Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem.
 • 2017.-2018. gadam Biedrības “Silta sirds” projekts “Brīvdabas mācību klases izveidošana pie Sūnu pamatskolas.
 • 2017.gada janvārī skola pāriet uz elektronisko mācību sociālo tīklu e-klase.
 • 2019. gadā Biedrības “Silta sirds” projekts “Āra spēļu laukuma izveide pie Sūnu skolas” Ugunskura vietas izveidošana pie Zaļās klases.
 • 2020. gadā skola svin savu 100-gadi.