Vīzija


Sūnu pamatskola ir mūsdienīga, konkurētspējīga, droša, sabiedrībai atvērta 21.gadsimta iestāde, kurā mācās visi - skolēni, skolotāji, darbinieki un vecāki

Misija

Visiem izglītojamajiem pieejama kvalitatīva pirmsskolas, pamatizglītības un iekļaujošā izglītība, kas balstīta uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem.

Skolas mērķis

Veidot patstāvīgu un atbildīgu personību-aktīvu skolas dzīves dalībnieku, kas spēj izdarīt pārdomātu turpmākā dzīves ceļa izvēli mainīgajā pasaulē.

Vērtības

  • Atbildība
  • Sadarbība
  • Tradīcijas
  • Cieņa