Kas ir KARJERA?

“Jūsu dzīve ir Jūsu lēmumu, nevis apstākļu rezultāts” (Stīvens R.Kovejs)

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā.

Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras izvēlē.

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz: 

izprast sevi
veidot pašapziņu
izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
apzināt savas stiprās un vājas puses
plānot un vadīt savu karjeru
novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
pētīt izglītības iespējas
pieņemt lēmumus

Karjeras izglītības mērķis – izveidotas karjeras vadības prasmes.

Karjeras izglītība tiek integrēta: ● audzināšanas darbā/klases stundās ● vispārizglītojošajos mācību priekšmetu saturā ● skolēnu mācību uzņēmumu darbībā ● interešu izglītībā

www.skillage.eu Sillage

Sevis izzināšana

Dažādi testi

www.skillage.eu Sillage karjeras tests (angļu valodā)
http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm 7 karjeras izvēles testi
http://www.dreamfoundation.eu/lv_LV/career-test/page1 Sevis izzināšanas tests
http://www.testi.lv/index.php?a=55 Sevis izzināšanas testi
http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=10000  Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei
http://www.careerpath.com/ Testi un cita noderīga informācija (angļu valodā)
http://www.prakse.lv/career-tests Karjeras testi
www.ecdl.lv ECDL, IT barometrs, eGuardian (drošība internetā) testi
www.careercenteronline.org Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi (angļu valodā)
http://www.careertest.net/ Karjeras testi (angļu valodā)
http://www.careerfitter.com/free_test/careerbuilder/ Karjeras tests (angļu valodā)
http://www.quizrocket.com/career-quiz Karjeras tests (angļu valodā)
http://www.123test.com/career-test/  Dažādi testi sevis (angļu valodā) izzināšanā
http://www.ipersonic.com/test/step1.html Testi sevis izzināšanā (angļu valodā)
http://www.colorwize.com/index.asp Dažādi interesanti testi ar krāsu palīdzību (angļu valodā)
http://jobsearch.about.com/od/careertests/a/free-career-tests.htm
Dažādi testi sevis izzināšanai
(angļu valodā) 


 Izglītības un nodarbinātības iespēju pētīšana

www.niid.lv  Nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām
www.profesijupasaule.lv Iepazīsti profesiju darba vidi aprakstos un attēlu galerijās, kā arī uzzini par profesiju apguves iespējām!
Mājaslapas “Profesiju pasaule” mērķis ir sniegt informāciju skolēniem, vecākiem un karjeras izvēles atbalsta speciālistiem par dažādu profesiju darba saturu, prasībām šajās profesijās strādājošajiem un profesiju apguves iespējām.
https://www.tavaklase.lv/video/karjeras-izvele-pec-pamatskolas/ Karjeras iespējas pēc 9.klases beigšanas.
www.prakse.lv Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas
www.uzdevumi.lv Sadaļā "Kur mācīties" iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.
www.jaunatne.gov.lv www.jaunatneslietas.lv Eiropas Brīvprātīgais darbs 
www.iefa.org Stipendiju meklēšanas iespējas izglītības iegūšanai ārzemēs