Skolas padome

Skolas padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku  un Jēkabpils novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31.pants. Skolas padomi veido viens vecāks no katras pamatskolas klašu grupas un klases,  četri pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji – izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar balsu vairākumu.

Skolas padomes darba virzieni 2023./2024.m.g

  • Iesaistīšanās skolas izvirzīto prioritāšu realizēšanā.
  • Skolēnu mācību un audzināšanas darba izvērtējums.
  • Vecāku līdzatbildība par skolēnu mācīšanos.
  • Skolas darba izvērtēšana. Skolas attīstības plānošana, sadarbība ar pašvaldību

Skolas padomes funkcijas:

Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

  • Izstrādāt priekšlikumus  Sūnu pamatskolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.
  • Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot izmaiņas Skolas nolikumā, iekšējās kārtības noteikumos, iekšējos normatīvos aktos, kas ietilpst Skolas padomes kompetencē.
  • Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaisti Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.
  • Sekot bērnu tiesību un pienākumu ievērošanai skolā.
  • Risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus līdzekļu piesaistīšanā.

2023./2024.m.g. Sūnu pamatskolas padomes  sastāvs

N. p.k. Vecāka vārds, uzvārds  Izglītības programmu īstenošanas vieta Amats
1.. Līga Strode Izglītības programmu īstenošanas vietā Atašienē
2.. Dace Vasiļevska, Izglītības programmu īstenošanas vietā Atašienē
3. Līga Zalāne  Izglītības programmu  īstenošanas  vietā Atašienē  - direktora vietniece
4. Santa Kozule Izglītības programmu  īstenošanas  vietā Atašienē  -   izglītojamā
5. Baiba Bičole Sūnu pamatskola
6. Solvita Jastroboviča Sūnu pamatskola
7. Līga Kremberga- Dunovska Sūnu pamatskola Sūnu pamatskolas   padomes priekšsēdētāja
8. Mārīte Pole Sūnu pamatskola Sūnu pamatskolas   padomes priekšsēdētājas vietniece
9. Svetlana  Zemīte Sūnu pamatskola
10 Inga Priedcēlāja Izglītības programmu īstenošanas vietā Mežārē
11. Ilona Golovceva Izglītības programmu īstenošanas vietā  Mežārē, Vīpē -  direktora vietniece Protokoliste
12. Dace Stroža Sūnu pamatskolas  direktora vietniece
13. Monta Pole Izglītojamo pārstāvis Sūnu pamatskolā
14. Alīna Viličko Izglītības programmu īstenošanas vietā  Vīpē
15. Lolita  Konoščenoka Izglītības programmu īstenošanas vietā  Vīpē
16. Alfons Žuks Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos.
17. Inese Ziediņa Sūnu pamatskolas direktore

Sūnu  pamatskolas padomes darba plāns
2023./2024.m. g.

Nr.

p.

k.

Izskatītie jautājumi

Laiks

Atbildīgais

1.

1.Skolas padomes reglamenta apspriešana jaunā  redakcijā

2.Skolas padomes sastāva  apstiprināšanā.

3. Padomes sēžu  grafika veidošana

4. Kārtība, kādā  izglītības  iestādē  uzturas izglītojamo vecāki  un  nepiederošās personas.   

5.Sūdzību un ierosinājumu – iesniegumu  izskatīšanas kārtība.

6. Skolēnu mācību  sasniegumu vērtēšana   Sūnu pamatskolā

7.Skolas iekšējās  kārtības noteikumi

8. Ieteikumi skolas  budžetam

9. Organizatoriskie jautājumi

4.10.2023

Skolas administrācija

Skolas padomes priekšsēdētāja

2.

1. Skolas padomes  pasākumu  plāna izstrādāšana

2. Labdarības akcijas organizēšana “ Palīdzēsim bērniem Jēkabpils slimnīcā sagaidīt Ziemassvētkus””

3. Skolas pašvērtējuma ziņojums  2023. gada

4.Organizatoriskie jautājumi

30.11.2023

Skolas administrācija

Skolas padomes priekšsēdētāja

3.

1. Ziemassvētku pasākumu norise  Sūnu pamatskolā

2. Par pamatskolas publisko tēlu ( skolas mājas lapā, FACEBOOK )

3.Organizatoriskie jautājumi.

8.12.2023

Skolas administrācija

Skolas padomes priekšsēdētāja

4.

1.Iepazīstināšana  ar jauno  plānoto skolas budžetu -2024

2.Skolas vizuālais apskats

3. Organizatoriskie jautājumi.

02.2024.

Skolas administrācija

Skolas padomes priekšsēdētāja

5.

1. Atklāto  mācību stundu   organizēšana  vecākiem.

2. Atvēro durvju diena

3. Mācību grāmatu un mācību  līdzekļi 2023./2024.m.g.

4.Organizatoriskie jautājumi

03.2024.

Skolas administrācija

Skolas padomes priekšsēdētāja

6.

1.Vecāku atbalsts un līdzdalība skolas teritorijas  uzpošanā.

2.Ģimeņu pārgājiens.

04.2024.

Skolas administrācija

Skolas padomes priekšsēdētāja

7.

Skolas padomes  darba izvērtējums.

2.Organizatoriskie jautājumi

05.2024.

Skolas administrācija

Skolas padomes priekšsēdētāja