Metodiskā komisija

2022./2023.m.g.

Valodas un sociālo zinību joma

Sūnas - Ņ.Jegorova, L.Avota, D.Detkova, A.Ozoliņa

Atašiene - A.Brača-Pinne, A.Karāne, M.Ķestere. V.Jaudzema

Mežāre - I.Sakoviča, K.Rossinska

Vīpe - A.Bistrova, N.Semjonova - jomas vadītāja, I.Sargune

Kultūras, mākslas un sporta joma

Sūnas - I.Eglīte, J.Ābele, J.Permaņickis

Atašiene - A.Gavare, I.Mihaloviča, L.Zalāne - jomas vadītāja

Mežāre - I.Venčele, I.Zālīte

Vīpe - L.Zārberga

Dabaszinību, tehnoloģiju un matemātikas joma

Sūnas - L.Jemeļjanova, I.Kalniņa, D.Kalve, V.Kalniņa-Vītola - jomas vadītāja, T.Permaņicka. I.Silavs

Atašiene - R.Grīnberga,   V.Jaudzema, L.Lazdāne, I.Līce, Ļ.Komlajeva, J.Ernstsons

Mežāre - Z.Dreimane, V.Golubevs

Vīpe -   D.Luberte, M.Zarāne, J.Ernstsons

Pirmsskolas un sākumskolas joma

Sūnas - S.Sondore-Vanaga, D.Stroža, D.Vališina - jomas vadītāja, A.Zolberga, V.Spule, I.Zvaigzne-Zeimule, S.Rušmane, L.Korņejeva

Atašiene - M.Adamoviča, S.Kaļeiņikova, M.Čačka, G.Gabranova

Mežāre - L.Strode, T.Šeklanova, I.Lapiņa

Vīpe - A.Kolodinaite, M.Pauniņa, I.Prodniece

Atbalsta personāls 

J.Grunte - psihologs

A.Upīte-Tutane - speciālais pedagogs

S.Lāce - logopēde

A.Teicāne - sociālais pedagogs

G.Kalniņa - medmāsa

S.Limonoviča - logopēde

Ņ. Čehoviča - pedagoga palīgs