Konsultāciju grafiks

Apstiprināts ar Sūnu pamatskolas direktores

Rīkojumu Nr1-9/36  no 02.09.2021

SŪNU pamatskolas individuālo konsultāciju

nodarbību grafiks 2021./22.m.g.

N.p.k. Skolotāja vārds, uzvārds Stundu skaits Nodarbību laiki Telpa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1.     Detkova Daiga 2 0.stunda 6.stunda Latv. val. kab.
2.     Eglīte Ināra 2 0.stunda 0.stunda Mūzikas kab.
3.     Jegorova Ņina 1 7.stunda Krievu val. kab.
4.     Jemeļjanova Ludmila 2 0.stunda 7.stunda Matemātikas kab.
5.     Kalniņa Inita 2 8.stunda 0.stunda Angļu val.kab.
6.     Kalniņa-Vītola Valda 1 0.stunda Dabaszin.kab.
7.     Kalve Daina 2            8.stunda 8.stunda Dabaszin. kab.
8.     Neimane Skaidrīte 1 0.stunda Bibliotēka
9.     Ozoliņa Agnese 1 0.stunda Vēstures kab.
10.  Permaņicka Tatjana 2 0.stunda (sports) 0.st. ( datorika) Zāle, Informātikas kabinets
11.  Permaņickis Jans 1 0.stunda Zāle
12.  Silavs Imants 1 0.stunda Mājturības kabinets
13.  Sondore-Vanaga Sandra 1 0.stunda 4.klase
14.  Stroža Dace 1 0.stunda 2.klase
15.  Tkačova Tatjana 1 0.stunda Vizuālās m.kabinets
16.  Vališina Dace 2 7.stunda 6.stunda 3.klase
17.  Zolberga Agrita 2 0.stunda 5.stunda 1.klase