Sūnu pamatskolas darbinieki


S
KOLAS ADMINISTRĀCIJA:

Direktore                   Inese Ziediņa

Direktores vietniece    Valda Kalniņa-Vītola

Saimniecības pārzine   Anita Krastiņa


2021./2022.m.g. SKOLĀ STRĀDĀ  23 PEDAGOGI

Daiga Detkova

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ņina Jegorova

Krievu valodas skolotāja

Ināra Eglīte

Mūzikas un ģeogrāfijas skolotāja

Ludmila Jemeļjanova

Matemātikas un fizikas skolotāja

Inita Kalniņa

Angļu valodas un mājturības skolotāja

Valda Kalniņa-Vītola

Ķīmijas skolotāja, direktora vietniece

Daina Kalve

Bioloģijas, mājturības un sociālo zinību skolotāja

Aija Upīte-Tutane

Pirmsskolas skolotāja, bibliotekāre, speciālais pedagogs

Laura Mežinska

Pirmsskolas skolotāja

Svetlana Lāce

Logopēds

Ingrīda Zvaigzne-Zeimule

Pirmsskolas skolotāja

Skaidrīte Neimane

Skolotāja palīgs

Jautrīte Grunte

Psihologs

Tatjana Permaņicka

Sporta un informātikas skolotāja

Jans Permaņickis

Sporta un Interešu izglītības skolotājs

Solvita Rušmane

Pirmsskolas skolotāja

Imants Silavs

Mājturības skolotājs

Sandra Sondore- Vanaga

Sākumskolas skolotāja

Agnese Ozoliņa

Vēstures skolotāja

Dace Stroža

Sākumskolas skolotāja

Tatjana Tkačova

Vizuālās mākslas skolotāja

Dace Vališina

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja

Agrita Zolberga

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja